Skip to content

Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Center Paramedische Praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen, er wordt daarom zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Center Paramedische Praktijk
Persoonsgegevens van patiënten en/of cliënten worden door Center Paramedische Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces en de financiële afhandeling hiervan. Uw persoonsgegevens worden door Center Paramedische Praktijk opgeslagen en ten minste 20 jaar bewaard, deze termijn geldt vanaf de laatste wijziging in uw dossier. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van uitnodigingen en herinneringen voor afspraken;
 • Het verzorgen van gedigitaliseerde huiswerkoefeningen;
 • Het verzorgen van informatie over actuele verzekeringsinformatie;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het verzorgen van de uitvraag van het klantervaringsonderzoek (KEO);
 • Het verzorgen van processen betreffende Arbodiensten en AOV verzekeringen;
 • Het verzamelen van kwaliteitsinformatie van fysiotherapeutische zorg en
  informatie over de fysiotherapiepraktijken.

Alle medewerkers binnen Center Paramedische Praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Onder bepaalde omstandigheden kan de zwijgplicht van de zorgverlener worden doorbroken, zowel op basis van een wettelijke bepaling als wanneer er sprake is van een ernstige bedreiging voor uw gezondheid of die van een derde. Daarnaast is het mogelijk dat essentiële gegevens, indien nodig, mondeling, schriftelijk of digitaal worden gedeeld met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde bevraging voor inzicht in de zorgkwaliteit
Binnen Center Paramedische Praktijk wordt structureel de patiënttevredenheid gemeten door middel van een vragenlijst. Deze dienst wordt door Qualizorg verzorgt middels de Qualiview Rapportage tool (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw e-mailadres wordt in het EPD ingevuld, na afloop van de behandeling zal u een vragenlijst per e-mail toegezonden krijgen.
Wanneer u nog vragen heeft over dit onderzoek, kunt u deze altijd stellen aan uw behandelaar.

Beheer
De directie van Center Paramedische Praktijk is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie. Uw behandelaar is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.